Kods: 533

Lankasteras latviešu Biedrība Vietējās biedrības

Nosaukums angliski:

Latvian Society of Lancaster

Dibināšanas datums:

1950.06.24

Iela:

1025 Kent gardens

Pilsēta:

Litiz

Pavalsts:

Pennsylvania

Valsts:

USA

Pasta indekss:

17543

Biedri un amati:

Ziedonis Dzidra Priekšniece

Kontaktpersona:

Reķe-Andersone Māra

Struktūra:

Biedrības priekšnieki - Arvēds Lauris, Ludis Bērziņš, Ernests Grava, Kārlis Vente, Jānis Trops, Oļģerts Liepa, Dzintars Kiršteins, Jānis Sloka, Alberts Reķis, Nora Liepa, Dzidra Ziedone (pēdējos 20 gadus).

No 1991. gada valde netiek pārvēlēta, jo nav neviena, kas to gribētu uzņemties, ņemot vērā biedru veselības stāvokli un gadus. Ar laiku biedru skaits samazinās, gan mainot darbu, gan mūžībā aizejot (1970.-1980. g. - 94 biedri, 2006. g. - 40).

Valdes sastāvs:

Dzidra Ziedone - priekšniece,

Nora Liepa - sekretāre,

Oļģerts Liepa - kasieris un biedrzinis,

Jānis Bičevskis, Oto Miezītis - Revīzijas komisija.

Sanāksmes:

Valde sanāk vienreiz gadā - decembri, tad tiek dots pārskats par gada darbu, protokolu vietā tiek izveidots apkārtraksts - Ziemassvētku apsveikums, kurā ir aprakstīts visa gada darbs un kas tiek izsūtīts visiem biedriem zināšanai.

Vēsture:

Pirmo reizi Lankasterā (jeb Lenkasterā) dzīvojošie latvieši sanāca kopā un nolēma dibināt biedrību 1950. gada 24. jūnijā. Par pagaidu valdes priekšnieku ievēlēja Arvēdu Lauri. Oficiālu biedrības apstiprinājumu no Vašingtonas biedrību centra saņēma 1951. gada janvārī. Biedrībā iestājās apmēram 45 biedri, pēc tam skaits pieauga.

Tika nolemts sasaukt katru mēnesi sanāksmes, lai apspriestu nākotnes plānus, kā arī uzsākt dievkalpojumus ar vietējās amerikāņu baznīcas atbalstu. Pirmais mācītājs ir A. Kirsfelds. Tika svinēti 18. novembra svētki, Ziemassvētki ar bērnu eglīti, Ģimenes diena, kā arī aizvesto piemiņas diena. Baznīcā dievkalpojumus ar 1953. gadu vadīja Arvīds Reinsons un no 1981. gada - Arvīds Ziedonis. Turpmākos gados biedrība darbojās ļoti rosīgi, tika sarīkotas vairākas izstādes, koncerti un teātra izrādes, gan vietējo latviešu iestudētas, gan arī citu latviešu centru viesizrādes. Tika nodibināta arī latviešu bērnu skoliņa. Gadu gājumā mainījās valdes sastāvs, jo tā tika ievēlēta uz 2 gadiem. Ar laiku nodibinājās Dāmu komiteja, kura gādāja par groziņu vakariem, ziediem, kafiju utt.

Nākotnes mērķi:

Biedrība ir gatava turpināt palīdzības darbu Latvijai un Sibīrijas tautiešiem.

Sarīkojumi un aktivitātes:

No 1960. līdz 1980. gadam biedrībā ir notikuši vismaz 2 sarīkojumi gadā: vairākas reizes piedalījusies grupa "Trīs no Pārdaugavas", dubultkvarteti no Filadelfijas, Hārtfordas un citām vietām, dāmu koris no Vilmingtonas, teātra kopas no Filadelfijas, Vilmingtonas un pašu vietējā teātra izrādes. Režisora Alberta Reķa vadībā Lankasteras teātra kopa viesojās Filadelfijā un Vilmingtonā. Biedrība ar naudas līdzekļiem atbalstīja Garezera un Beverīnas latviešu vasaras skolas.1967. gada 18. novembra sarīkojumu biedrībā ar svētku runu pagodināja Dr. Arnolds Speke, diplomāts un sūtnis Vašingtonā.1976. gada decembrī Amerikas Latviešu Apvienības valdes sēde notika Lenkasterā. Toreizējais ALAs priekšsēdis Ilgvars Spilners vadīja sēdi un tajā piedalījās pārstāvji no visiem Amerikas Savienoto Valstu štatiem. Šo sēdi pagodināja arī Lankasteras pilsētas galva Ričards Skots (Richard Scott).Lankasteras latvieši aktīvi piedalījās demonstrācijās Latvijas Atmodas laikā: 1988. gada decembrī Filadelfijā, 1990. gadā Vašingtonā, 1991. gada martā biedrības rīkotā demonstrācijā Lankasteras pilsētas centrā.Pirmais biedrības priekšnieks un arī viens no tās dibinātājiem bija Arvēds Lauris, kurš bija cīnījies Pirmajā pasaules karā un bija Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Viņa 100 gadu jubilejā Latvijas valsts piešķīra viņam Triju Zvaigžņu ordeni. Arvēds Lauris piedzīvoja 102 gadu vecumu, aizgāja mūžībā 2003. gadā 11. augustā. Apglabāts ASV, Ņujorkas štata Latviešu Brāļu kapos Ketskiļu kalnos.No 1990. gada darbs ir ievirzījies citā gultnē, tiek sūtīti palīdzības saiņi Latvijas pen-sionāriem, vientuļajiem cilvēkiem, daudzbērnu ģimenēm, ar stipendijām atbalstīti vairāki trūcīgi studenti, kā arī gandrīz katru gadu tiek apciemoti personīgi visi apgādājamie Latvijā. No 2003. gada sākts palīdzības darbs izsūtītajiem Sibīrijas latviešiem ar Ievas Eglītes no Cēsīm starpniecību. Personīgi Dzidra Ziedone 2005. gada vasarā Cēsīs ir tikusies ar izsūtīto Olgu Vakengūti, kura dzīvo Augšbebros. Saiņu skaits, kas nosūtīti šajos gados, ir milzīgs, tas sniedzas tūkstošos. No 1996.-1999. gadam nosūtīti 435 saiņi - 10 225 mārciņas. Tikai uz Cēsīm nosūtīts ap 1000 saiņu, kā arī braucamie krēsli invalīdiem un krāģīši.