Latvieši Pasaulē - Muzejs un Pētniecības Centrs Akadēmiskā Organizācija

Nosaukums angliski:

Latvians Abroad - Museum & Research Center

Saīsināts noasukums:

LaPa-MPC

Dibināšanas datums:

2007.09.25

Mājas lapa:

lapamuzejs.lv.

Epasts:

lapainfo@gmail.com

Iela:

117 Northview Road

Pilsēta:

Ithaca

Pavalsts:

New York

Valsts:

ASV

Pasta indekss:

14850

Valdes locekļi:

Ozoliņa Vita

Hinkle Maija

Reinis Ināra

Dzelzgalvis Ints

Zalāns Juris

Auliciema Marianna

Kontaktpersona:

Maija Hinkle

Sanāksmes:

Valdes sēde katru otro pirmdienu. Pilnsapulce septembra beigās.

Nākotnes mērķi:

VĪZIJA, MĒRĶI, SĀKUMA IECERES UN PLĀNI.

LaPa-MPC vispārējais mērķis ir pētīt, saglabāt un parādīt no Latvijas izceļojošo latviešu

vēsturi, kultūru, dzīves un devumu Latvijai un pasaulei pēdējo 200 gadu laikā, pievienojot šo

vēsturi visai Latvijas vēsturei un sabiedriskai apziņai. Lai šo mērķi īstenotu mūzejā ir iecerēts 1)

izveidot interesantas un izglītojošas izstādes un programmas plašai skatītāju un dalībnieku

saimei, 2) atbalstīt pētniecību, 3) savākt un uzturēt ar izceļotājiem un viņu organizācijām un

aktivitātēm saistītus dokumentus, archīvus un materiālo kultūru, 4) izveidot bibliotēku par

latviešu izceļošanām, 5) izveidot programmas, kas palīdzētu būvēt tiltus starp Latvijas

iedzīvotājiem un ārzemju latviešiem un viņu pēctečiem, kā arī ar to zemju pārstāvjiem un

kultūrām, kurās latvieši ir apmetušies uz dzīvi, un 6) izveidot saimnieciskus pasākumus, kas

palīdzētu mūzeju uzturēt.

Daži materiāli un archīvi mūzejam ir jau pieteikti. Piemēram, mūzeja pētniecības

bibliotēkā tiks novietots ALAIDD serveris ar informāciju par trimdas un ārzemju latviešu

organizācijām un aktivitātēm. Tur būs pieejami mutvārdu vēstures ieraksti un materiāli no ALAMV

projekta. Ir arī pieteikti vairāki personīgie archīvi. Ja izdosies izveidot brīvdabas eksponātus

ir pieteikti vairāki potenciāli ļoti vērtīgi izstādes priekšmeti, viens no Sibirijas, otrs no Misisipi

kokvilnas plantācijām.

LaPa-MPC darbības lēmējinstitūcija būs mūzeja biedru kopsapulce ar valdi kā izpildorgānu.

Mūzejā darbosies padome, kurā būtu pārstāvēti ārzemju latvieši, Latvijas valdība, Latvijas

mūzeju pārvalde, mūzeja profesionālie darbinieki un citi. Darbu darīs atalgoti profesionāli darbinieki

– mūzeja administrators (direktors), sekretārs, informācijas vadītājs, vēsturnieks, daļēja

jeb pilna laika konferenču kārtotāji, gidi, izstāžu iekārtotāji, utt. atkarībā no pieejamām financēm.

Iesākumam galvenās finances tika paredzētas no starptautiskiem fondiem, specifiski no

EEA Norvēģijas fonda, Latvijas valdības izkārtojumā. Aplēsām, ka lai iesāktu mūzeju vajadzēs

apmēram 2 miljoni eiro. Ilgtermiņa uzturēšanas un darbības budžets nāktu no grantiem, Latvijas

valdības, trimdas organizācijām, telpu īres konferencēm un citām organizācijām, mītņu zemju

valdībām, novēlējumiem, biedru/atbalstītāju maksām, ieejas maksām, ziedojumiem, un no

saimnieciskiem pasākumiem.