Kods: 521

Klīvlandes latviešu biedrība Vietējās biedrības

Nosaukums angliski:

Latvian Society of Cleveland

Saīsināts noasukums:

KLB

Dibināšanas datums:

1950.04.16

Iela:

6068 Arlyne Lane

Pilsēta:

Medina

Pavalsts:

Ohio

Valsts:

USA

Pasta indekss:

44256

Biedri un amati:

Rutenberga Silvija Priekšniece

Struktūra:

KLB augstākais lēmējs ir biedru pilnsapulce, kura ievēl valdi no 9-11 personām uz vienu gadu. Valde vada biedrības darbību, pieaicinot arī palīgus.

Divu gadu laikā pēc KLB dibināšanas izveidojās sekcijas vai nozares - koris ar kādreiz pat 70 dziedātājiem, sporta kopa, šaha sekcija, mūzikas, dramatiskā un literārā kopa. No tām vēl joprojām pastāv koris, pārējās darbību izbeigušas. No jauna tika dibinātas Klīvlandes latviešu grāmatas darba grupa (pašreiz neaktīva, jo grāmata "Mūsu mājas un patvērums" ir izdota) un Latviešu kultūras dārza darba grupa.

Vēsture:

Klīvlandes Latviešu biedrība (KLB) dibināta 1950. gada 16. aprīlī Klīvlandē (jeb Klīvlendā) un sākumā saucās par Klīvlandes un apkārtnes Latviešu biedrību. 1952. gada 27. aprīļa sapulcē nosaukums tiek mainīts, un tā kļūst par Klīvlandes Latviešu biedrību.

Dibināšanas sapulcē piedalījās 27 personas.

Piecdesmito gadu sākumā palielinās latviešu skaits, kas apmetas uz dzīvi Klīvlandē, un vispirms būtiska ir savstarpējā palīdzība. Ātri to nomaina kultūras rosmes. 1950. gadā notiek piemiņas sarīkojums 1941. gada 14. jūnija deportācijām, tiek sūtītas vēstules ASV prezidentam un ārlietu ministram, atgādinot šos notikumus. Tiek rīkoti Līgo svētki.

Tautieši savstarpēji ir izpalīdzīgi un sadarbība ar biedrību ir laba. Bibliotēkā, kuru uztur KLB, ir 203 grāmatas. Sarīko Latvijas Valsts dibināšanas atceri. Biedrības delegāts piedalās Amerikas Latviešu Apvienības dibināšanās kongresā 1950. gada 10. decembrī.

Nākotnes mērķi:

1.Apvienot Klīvlandes un apkārtnes latviešus:

- latviešu tautas brīvības un tiesību uzturēšanai un aizsargāšanai;

- latviskās kultūras un izglītības uzturēšanai un veicināšanai ārpus Latvijas;

- tautas tradīciju saglabāšanai;

2. Veicināt sabiedrības iepazīstināšanu ar Latviju un latviešu tautas centieniem;

3. Palīdzēt latviešu tautai Latvijā humanitārā un izglītības laukā;

4. Kopt un uzturēt dzīvu latviešu valodu;

5. Veidot Amerikas latviešu kopību demokrātiskā garā un atbalstīt tās vadības darbību.

Lai izpildītu izvirzītos mērķus, KLB rīko gleznu izstādes, kultūras dienas, Draudzīgā aicinājuma atceri, teātra izrādes, dzeju vakarus, valsts svētku svinības, koncertus, filmu izrādes. Vietējā amerikāņu vēstures muzejā notika tautisks sarīkojums - Latvieši 100 gadus Klīvlandē. Tiek izdots biļetens trīs reizes gadā. Tiek piešķirtas stipendijas latviskās izglī¬tības turpināšanai un stipendijas studentiem no Latvijas daudzbērnu ģimenēm. Tiek sūtī¬tas grāmatas uz Latviju. Tiek atbalstīta bibliotēka ar grāmatām un video lentēm, latviešu skola, gaidu un skautu darbība, bērnu svētki. Biedrība darbojas Latviešu Fondā, ir Gar¬ezera akcionāre.

Ar ziedojumiem biedrība ir atbalstījusi Brīvības pieminekļa atjaunošanu, Brāļu kapu atjaunošanu, Okupācijas muzeju, Rīgas Latviešu biedrību, O. Kalpaka pieminekļa celšanu, sūtījusi delegātus uz Amerikas Latviešu Apvienības kongresiem, ar līdzekļiem atbalstījusi Baltiešu Amerikāņu Brīvības Līgu (Baltie American Freedom League - BAFL) un Baltiešu Padomi pie Apvienotām Nācijām (Baltie Appeal to United Nations - BATUN), informējusi Ohaio pavalsts senatorus par latviešiem nozīmīgām lietām.

Ir piedalījusies dziesmu svētku rīkošanā un uzņēmusies atbildību par 10. Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. 1968. gadā KLB sarīkojusi Rīgas Latviešu biedrības dibināšanas 100 gadu atceri. Rīkojusi kopējas demonstrācijas ar lietuviešiem un igauņiem, atgādinot ASV sabiedrībai par Baltijas valstu okupāciju.

2008. gads ir Latvijas valsts neatkarības deviņdesmitās gadadienas pasludināšanas

gads. Visi sarīkojumi tiks pieskaņoti šim nozīmīgajam vēstures notikumam, it sevišķi

valsts svētku sarīkojums.

2008. gada aprīlī KLB rīkoja Amerikas Latviešu Apvienības 57. kongresu Klīvlandē. Kongresa laikā uzrunu teica Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš kopā ar Lilitu Zatleres kundzi tikās ar ALA vadību, delegātiem un viesiem. Kongresa dalībniekus uzrunāja arī LR aizsardzības ministrs Vinets Veldre.

Septembrī notiks Latviešu kultūras dārza pilnveidošana un iesvētīšana. Latvieši ir uzņēmušies sarīkot Vienas pasaules dienu (One World Day), ko ik gadu rīko kāda Kultūras dārza tautība.

Sarīkojumi un aktivitātes:

2007. gadā septembrī viesojās Dailes teātris ar J. Jurkāna izrādi "Dzīvīte! Dzīvīte!".2007. gadā Latvijas valsts svētkos ar runu uzstājās Latvijas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece ANO Solveiga Silkalna.Vislielākais KLB projekts ir Latviešu kultūras dārzs, kas tika iekārtots ar Latvijas tēlnieka Ģirta Burvja darinātu skulptūru un laivu solu. Dārzs ir daļa no citu 26 tautību kultūras dārziem. Šis dārzs palīdz veidot pievilcīgu Latvijas tēlu un ASV sabiedrību iepazīstina ar Latviju un latviešu kultūru.