Kods: 187

Amerikas Latviešu apvienības 55. kongress 2006.04.21

Datums līdz:

2006.04.23

Adrese:

Hilton Los Angeles / Glendale viesnīcā, 100 Glenoaks Blvd., Glendale, CA 91202

Tālr. : (818) – 956 - 5466

Pieteikšanās:

Laipni lūdzam atgādināt savām organizācijām jau laicīgi izraudzīt delegātus kongresam. Delegāti jāpiesaka līdz 2006. gada marta vidum. Viesnīcas istabu cena būs $109 plus nodoklis. Par pārdesmit dolariem vairāk pieejami arī „suites”, kuŗu cenā ieskaitītas brokastis un citas VIP privilēģijas.Tās jārezervē līdz 3. aprīlim, minot „American Latvian Association” vārdu.

Tuvāku informāciju par delegātu pieteikšanos un delegātu pieteikšanās veidlapas izsūtīsim no ALAs biroja februāŗa vidū. Delegātu dalības maksa šogad būs $205, kas ietver dalību visos kongresa pasākumos.

Viesnīca:

Hilton Los Angeles North/Glendale

100 West Glenoaks Boulevard

Glendale, CA 91202

Tālr.: 1-818-956-5466

Viesnīcas istabu cena būs $109 plus nodoklis. Par pārdesmit dolariem vairāk pieejami arī „suites”, kuŗu cenā ieskaitītas brokastis un citas VIP privilēģijas.Tās jārezervē līdz 3. aprīlim, minot „American Latvian Association” vārdu.

Transports:

No Burbank lidostas

Hilton viesnīca piedāvā brīvu transportu no Burbank lidostas

No LAX, Long Beach un Orange County lidostām

Super Shuttle Van Service

LAX - $34.00

Long Beach - $52.00

Orange County - $77.00

www.supershuttle.com

Piektdienas vakarā būs pieejams autobuss no viesnīcas un latviesu namu un atpakaļ.

Programma:

Piektdien, 2006. gada 21. aprīlī

8:00 – 8:30 Delegātu reistrācija Priekštelpā

8:30 – 10:00 ALAs 55. kongresa atklāšana

Svētbrīdis – Prāvests Dāvis Kaņeps

Ievadvārdi – Ivars Mičuls, Kongresa Rīcības komitejas priekšsēdis

ASV himna

Kongresa atklāšana – Mārtiņš Duhms, ALAs priekšsēdis

“Dievs, svētī Latviju!”

Uzruna – Māris Selga, Latvijas Republikas vēstniecības vadītāja vietnieks

Priekšnesums – Pauls Berkolds

Uzruna – Adam Schiff, ASV Tautas vietnieku nama deputāts

Apsveikumi

10:00 –10:30 Pirmais darba posms

Pagaidu mandātu komisijas ziņojums

Balss skaitītāju (piecu) ievēlēšana

Kārtības ruļļa pieņemšana

Kongresa vadības vēlēšanas: priekšsēdis, trīs vicepriekšsēži, trīs sekretāri, pieci balsu skaitītāji, trīs mandātu, četri nominācijas (plus trīs ex officio) un pieci rezolūciju komitejas locekļi

Darba kārtas pieņemšana

10:30 – 11:45 Otrais darba posms

ALAs priekšsēža Mārtiņa Duhma ziņojums, ieskaitot jautājumus pie nozaru ziņojumiem

Apvienotās baltiešu komitejas ziņojums

PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa ziņojums

LBF pārvaldes priekšsēža I. Rupnera ziņojums

ALAs Kultūras fonda priekšsēdes ziņojums

Revīzijas komisijas priekšsēža K. Ķirša ziņojums

12:00 – 13:15 Pusdienas

Uzruna – Valdis Pavlovskis, bij. ALAs priekšsēdis un bij. LR Aizardzības ministrs

13:15 – 14:30 Trešais darba posms

Delegātu ziņojumi

2X2 kustības atjaunošana – Aivars Osvalds, ALAs bij. priekšsēdis

14:30 – 17:00 Darba komisiju sēdes – pirmais posms

Līdzekļu vākšanas nozare / Biedru nozare (M. Voldiņš)

ALAs finanču darba grupa (J. Grāmatiņš)

Kultūras nozare (Sarma Muižniece Liepiņa)

Izglītības nozare (I. Jansone)

18:00 – 22:00 ALAs 55. kongresa bankets

Dienvidkalifornijas latviešu sabiedriskajā centrā, 1955 Riverside Dr. Los Angeles, Tālr.: 323-669-9027

18:00-19:00 Kokteiļu stunda

19:00-22:00 Vakariņas/Vīru kora priekšnesums

Referē Solveiga Silkalna, Latvijas Republikas vēstniece ANO

Sestdien, 2006. gada 22. aprīlī

8:00 – 9:00 Trešā darba posma turpinājums

Nominācijas komisijas ziņojums

ALAs valdes amatu kandidātu iepazīstināšana

9:00 – 11:45 Darba komisiju sēdes – otrais posms

Informācijas nozare (J. Mežinskis)

Latviešu institūts / ALAs Kultūras fonds (V. Zuntaka-Bērziņa)

Sporta nozare (V. Ģiga)

Sadarbība ar Latviju (Ē. Krūmiņš)

12:00 – 13:15 Pusdienas

Uzruna – Pauls Raudseps, Latvijas laikraksta “Diena” komentāru lapas redaktors

13:30 – 14:45 Ceturtais darba posms

Darba komisiju ziņojumi / debates

14:45 –16:30 Ceturtā darba posma turpinājums

2006. gada budžeta pieņemšana

Nominācijas komisijas ziņojums

ALAs amatpersonu vēlēšanas

ALAs Kultūras fonda priekšsēža vēlēšanas

18:00 – 19:00 Kokteiļu stunda

19:30 – 1:00 ALAs 55. kongresa balle

Vakariņas

Jaunās valdes iepazīstināšana

Deju mūzika

Svētdien, 2006. gada 23. aprīlī

9:00 – 9:15 Svētbrīdis

9:15 – 12:00 Piektais darba posms

ALAs nākotnes darbība

Rezolūciju pieņemšana

ALAs 56. kongress

Pārrunas, dažādi jautājumi

12:00 Kongresa noslēgums

Dalībnieki:

Pauls Berkolds, Baritons

Solveiga Silkalna, Latvijas Republikas vēstniece ANO

Pauls Raudseps, Latvijas laikraksta “Diena” komentāru lapas redaktors

Adam Schiff, ASV Tautas vietnieku nama deputāts

Māris Selga, Latvijas Republikas vēstniecības vadītāja vietnieks