Kods: 1502

Brīvo Latvju biedrība Filadelfijā Vietējās biedrības

Dibināšanas datums:

1892.02.22

Mājas lapa:

latviansociety.blogspot.com/

Iela:

531 North 7th Street

Pilsēta:

Philadelphia

Pavalsts:

Pennsylvania

Valsts:

USA

Pasta indekss:

19123

Biedri un amati:

Bērziņš Ādams Valdes priekšnieks

Kontaktpersona:

Baidiņš Andrejs

Struktūra:

Brīvo latvju biedrība juridiski ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tā ir bezpeļņas organizācija, dibināta, lai veicinātu latvisko kultūru un latviešu valodas izkopšanu, kā arī krātu un izstādītu grāmatas un kultūras priekšmetus. Tā nedrīkst iesaistīties politiskā propagandā vai komerciālās reklāmās.

Biedrības augstākais lēmējorgāns ir biedru pilnsapulce. Tā ievēl padomi un revīzijas komisiju. Padomes locekļi no sava vidus ievēl biedrības priekšnieku un sadala valdes amatus savā starpā. Revīzijas komisija pārbauda un izvērtē padomes darbu un par to ziņo pilnsapulcē.

Biedrības valdes sastāvs 2008. darbības gadā: priekšnieks - Ādams Bērziņš, priekšnieka vietnieks - Pauls Rudzītis, kultūras daļas vadītājs - Laris Krēsliņš, sekretārs - Dr. Marks Liepa, finanšu sekretāre: Ilona D'Karlo (D'Carlo).

Vēsture:

Brīvo latvju biedrība Filadelfijā dibināta 1892. gada 22. februārī un ir visvecākā lat-viešu biedrība ASV. Dibinātāji - Fricis Lešinskis, Fricis Dzinters, Fricis Kleins, Fricis Mihelsons, Ādolfs Hermanis, Augusts Teihmanis, Jānis Razevskis, Jānis Sirms, Zamuēls Āboltiņš.

1892. gads. Dibināta Brīvo latvju biedrība. Pirmajā gadā iestājas 23 biedri. Izveidota bibliotēka.

1894. gads. Biedrība iegūst juridisku statusu. Tas augšminētie dibinātāji paraksta dibināšanas dokumentus.

1904. gads. Biedru skaits pieaudzis līdz 90. Biedrība nopērk savu pirmo namu (492 North 3rd Street). Tiek izveidots koris, dramatiskā kopa.

1907. gads. Biedrība atzīmē 15 gadu jubileju. Biedru skaits strauji aug, jo daudzi 1905. gada revolucionāri bēg uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai izvairītos no vajāšanām.

1910. gads. Biedrība pārdod veco namu un nopērk jaunu.

1917. gads. Biedrības 25 gadu jubilejas gads. To atzīmē ar lielu sarīkojumu īrētā zālē. Apmeklētāju skaits ir ap 350, dzied biedrības koris, spēlē orķestris, iesvēta karogu.

1918. gads. Latvijas tapšana par neatkarīgu valsti izraisa biedros šķelšanos. Na¬cionāli noskaņotie biedri darbojas, lai panāktu jaunās Latvijas valsts atzīšanu Vašingtonā, kreisi noskaņotie ir pretējos uzskatos.

1919. gads. Seši biedrības biedri piedalās Pirmajā Amerikas Latviešu tautiskās sa-vienības kongresā Ņujorkā. Filadelfijas delegācija deklarē: "...palīdzība dzimtenei, kas ir mūsu mērķis, jātur visur un vienmēr acu priekšā."

1922. gads. Biedrības namā iekārto elektrisko apgaismošanu.

1928. gads. Šis gads izceļas ar sevišķu rosību: 22 sarīkojumiem, 5 teātra izrādēm un mākslinieku koncertiem no Latvijas.

1942. gads. Biedrības 50 gadu jubileju rīko 9. maijā ar plašu vērienu Filadelfijas pil¬sētas nama telpās, neskatoties uz to, ka tas ir kara gads. Spēlē orķestris, dzied koris, nāk apsveicēji no apkārtējām latviešu organizācijām. Biedrība ir iecienīta vieta latviešu jūrniekiem, kuri tur pavada brīvo laiku starp jūras braucieniem.

1945. gads. Biedrība organizē palīdzību latviešu bēgļiem Vācijā, Dānijā un Austrijā. Palīdzība Latvijai apsīkst, jo padomju iestādes atsakās sadarboties.

1949. gads. Filadelfijā sāk ierasties latvieši no pārvietoto personu nometnēm. Pirmais jaunieceļotājs biedrības amatā ir vēsturnieks Edgars Andersons.

1956. gads. Pirmais jaunieceļotājs no Vācijas, Staņislavs Jaundzems, ievēlēts biedrības priekšnieka amatā.

1964. gads. Biedrība nolemj paplašināt savu veco namu.

1966. gads. Biedrība 10. septembrī atklāj pārbūvēto namu ar svinīgu aktu, koncertu un saviesīgu deju vakaru.

1976. gads. Amerikas Savienoto Valstu 200 gadu jubilejas svinību ietvaros biedrība sarīko tēlotājas mākslas izstādi un 4 latviešu mākslinieku koncertus Pensilvānijas Univesitātes telpās.

1992. gads. Biedrība savu 100 gadu pastāvēšanas jubileju nosvin savā namā ar svinīgu aktu, jauna karoga iesvētīšanu un plašu koncertu, kurā piedalās kori no apkārtējiem latviešu centriem un arī no Latvijas.

2002. gads. Savu 110. jubileju biedrība nosvin ar mazāku vērienu - svinīgu aktu, koncertu un saviesīgu vakaru. Biedrības biedru skaits samazinājies līdz 103. Biedrības namam veikts liels kapitālremonts, kuru sedz ar ziedojumiem.

2006. gads. Pateicoties jaunās paaudzes dalībai un ieceļotājiem no Latvijas, biedrības darbība atkal kļūst dzīvāka. Viesojas populārās mūzikas grupas no Latvijas. Notiek arī Latvijas teātru viesizrādes. Latviešu Jaunatnes Apvienība rīko savu gadskārtējo kon-gresu Filadelfijā un daļa aktivitāšu notiek arī biedrības telpās.

2007. gads. Biedrība atzīmē savu 115 gadu jubileju ar plašu sarīkojumu. Pateicoties sarīkojumu un bāra peļņai, biedrība var atjaunot sava nama novecojušās apkures un gaisa ventilācijas iekārtas, kā arī salabot logus.

Sarīkojumi un aktivitātes:

Pie biedrības kādreiz ir pastāvējis koris, vīriešu dubultkvartets, sieviešu ansamblis, dramatiskā kopa, šaha kopa, novusa kopa. Tagad aktīva ir tikai 1980. gadā dibinātā pen-sionāru kopa.Ikmēneša biedru sapulces notiek katra mēneša trešajā svētdienā, tām seko kāds kultūras pasākums, bet gada sapulces - martā, lai ievēlētu padomi un Revīzijas komi-siju. Pensionāru kopas saieti notiek katra mēneša pirmajā otrdienā. Ziemassvētku tirdziņš notiek katru gadu pirmajā decembra sestdienā. Bez tam biedrība kopā ar citām latviešu organizācijām novembrī organizē Latvijas valsts dibināšanas piemiņas sarīkojumu.2006. gada rudenī Filadelfijā notika Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības kon-gress, daļa ar to saistīto sarīkojumu Brīvo latvju biedrībā.Biedrība organizē teātra izrādes, koncertus un citus sarīkojumus ceļojošām latviešu grupām, kas vēlas uzstāties Filadelfijā. Parasti katru gadu notiek trīs vai četri šādi sarī-kojumi.