Kods: 1497

Aiovas Latviešu Biedrība Vietējās biedrības

Saīsināts noasukums:

ALB

Dibināšanas datums:

1950.06.23

Iela:

2323 Dixon Ave

Pilsēta:

Des Moines

Pavalsts:

Iowa

Valsts:

USA

Pasta indekss:

IA - 50317

Fakss:

5152662259

Kontaktpersona:

Kalniņš Imants

Struktūra:

ALB valdi veido astoņi locekļi un Dāmu komitejas priekšniece. 2008. gadā valdes sastāvs: Imants Kalniņš - priekšnieks, Jānis Kursītis - priekšnieka palīgs, Līga Briedē -sekretāre, Vija Postma - kasiere, Georgs Nariņš - kasieres palīgs, Ārija Palēvica -biedrzine, Arnis Akšelis - loceklis un Vija Straumane - Dāmu komitejas priekšniece. Valde tiek pārvēlēta vienu reizi gadā biedru pilnsapulcē.

Vēsture:

ALB nodibinājās Aiovas (ASV) galvaspilsētā Demoinā 1950. gada Jāņu vakarā, kad Egons Rūvalds klātesošos iepazīstināja ar viņa izstrādātajiem statūtiem jaunas organizācijas veidošanai, kura apvienotu visus Aiovā dzīvojošos latviešus savstarpējai palīdzībai un lai turpinātu dzimtenes tradīcijas. Piekrišana bija liela, un uz vietas izraudzīja pirmās valdes sastāvu. Par priekšnieku ievēlēja Egonu Rūvaldu, par viņa palīgu Artūru Bērnu, sekretāru Jāni Krišjansonu, kasieri Eduardu Laviņu un biedrzini Kārli Jākabsonu.

No 1952. gada biedrības paspārnē darbojās tautskola, kur mācības notika vienreiz nedēļā. Skolnieku trūkuma dēļ skola izbeidza darbību ar 1990. gada izlaidumu. Biedrība arī organizēja dažādus kultūras sarīkojumus - koncertus, teātra izrādes, gleznu izstādes un literārus vakarus. Katru gadu atzīmēja arī Latvijas valsts svētkus, Draudzīgā aicinājuma atceri. Sākumā bija grūtības dabūt piemērotas telpas. Šī problēma atrisinājās 1964. gadā, kad biedrība iegādājās namu. To iesvētīja 1965. gadā, klātesot Latvijas sūtnim Arnoldam Spekem. Nams kalpoja par visu Aiovas latviešu organizāciju un draudzes sabiedrisko centru. Namu pārdeva 2006. gada oktobrī. Biedrība tagad īrē telpas no latviešu uzņēmuma "Pelds Engineering".

Līdz 1985. gadam pie biedrības darbojās Bēru fonds, kas darbību izbeidza, samazi-noties dalībnieku skaitam.

Ļoti aktīva sākumā bija jaunatnes kopa "Beverīna", iestudējot un izrādot vairākas lugas, rīkojot jaunatnes salidojumus apkārtnes latviešu centriem un citus pasākumus. Arī sporta kopa darbojās sekmīgi, panākumi bija volejbolā, tika izcīnītas daudzas uzvaras. Jau-niešu trūkuma dēļ tā izbeidza pastāvēt 1968. gadā.

Aktīva bija arī tautas deju kopa "Vija" Zelmas Drandes vadībā, uzstājoties vietējo lat-viešu un amerikāņu publikai, TV raidījumos, kā arī piedaloties dziesmu svētkos. Tautas deju kopa darbību izbeidza 1970. gadā.

Līdz 1984. gadam darbojās teātra kopa.

Visu laiku aktīva ir bijusi Dāmu komiteja, gādājot par cienastu sarīkojumos.

Ļoti populāri bija literārie vakari, kurus turpat desmit gadus vadīja Zelma Simsone. Vienreiz mēnesī gan ALB biedri, gan viesi no citiem latviešu centriem rīkoja priekšlasījumu vakarus un pārrunāja dažādu autoru darbus.

Kādu laiku biedrības paspārnē darbojās skauti Džefa Voskāna vadībā un gaidas un guntiņas Elmas Zalgauckas vadībā.

Latvijas okupācijas laikā biedrība bija politiski aktīva, rīkojot demonstrācijas, rakstot vēstules ASV valdībai un laikrakstiem. Lielākā demonstrācija notika PSKP CK pirmā sekretāra Ņ. Hruščova viesošanās laikā ASV 1959. gadā, kad latvieši ar plakātiem, atgādinot komunisma vardarbību, brauca cauri pilsētai.

Biedrības bibliotēkā bija pieejamas gandrīz visas trimdā izdotās latviešu grāmatas, žurnāli un periodika. Kad bibliotēku 2006. gada aprīlī likvidēja, gatavojoties namu pārdot un lasītāju trūkuma dēļ, grāmatas pārsūtīja uz Latvijas bibliotēkām. To skaits pārsniedza 2000 vienību.

Sākumā biedrībai nebija pašai savs koris. To nodibināja 1967. gadā diriģenta Jāņa Vaska vadībā. Pirms tam sarīkojumus kuplināja koris "Dziesmu draugi" Kārļa Lazdiņa vadībā un vīru dubultkvartets J. Vaska vadībā. Biedrības koris vēl joprojām darbojas.

Nākotnes mērķi:

Pēdējos gados veidojas jauna paaudze, kurai būs vajadzība pēc latviešu skolām un skolotājiem. Biedrības iecere ir turpināt darbību, līdz notiks paaudžu nomaiņa.

Sarīkojumi un aktivitātes:

Biedrība katru gadu atzīmē Valsts svētkus, Draudzīgo aicinājumu, aizvesto piemiņas dienu un svin Jāņus. Rudenī populārs ir Rudens sarīkojums, kuru organizē Dāmu komiteja. Ziemassvētku laikā, sadarbībā ar Aiovas luterāņu draudzi, rīko eglīti. Eglītē saziedoto naudu nosūta trūcīgo ģimeņu bērniem Latvijā. Koris katru gadu rīko Pavasara kora koncertu, pēdējos gadus sadarbojoties ar Mineapolisas un Linkolnas koriem un dziedātājiem no Čikāgas. Kora diriģents ir Arnis Akšelis, bet kora administratore Dzidra Akšele.